นายวิชัย ถีระปราโมทย์
 
  ปณิธานการทำงานของ
นายก อบต.กาหลง
 
     
   
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  อาชีพในชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
     
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างส่วนราชการ
 
     
   
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
   
 
 
 
     
 
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
     
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
 
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
     
 
     
     
 

ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ได้จัดโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
การดำเนินการจัดโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในตำบลกาหลง ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ได้เสนอแผนการดำเนินโครงการฯ ให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง ทราบ ในที่ประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ อสม.ในการสำรวจจำนวนและเพศของ สุนัขและแมวทั้งหมดในตำบลกาหลง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้ และดำเนินการโครงการในครั้งต่อไป
๒. ประสานงานทางโทรศัพท์ ในการขอใช้สถานที่จัดโครงการในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. เสนอโครงการต่อปลัด อบต.กาหลง และนายก อบต. เพื่อพิจารณาอนุมัติในการจัดทำโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. ส่งหนังสือขอใช้สถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ๔ แห่ง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามกำหนดการดังนี้ คือ
   - วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาดินวัดกาหลง
   - วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณบ้าน น.ส.อารีย์ กุณวงษ์
   - วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดนาขวาง
   - วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาหน้าโบสถ์วัดแก้วมงคล
๕. ส่งหนังสือแจ้งกำหนดการ การดำเนินโครงการพร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก รพ.สต.กาหลง ประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในครั้งนี้มี อสม.และพนักงาน อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ อสม. จำนวนทั้งหมด ๒๖ คน และพนักงาน อบต. จำนวน ๖ คน
๖. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการฯ บริเวณหน้า อบต.กาหลง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงประจำรถของ อบต.กาหลง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่รถคันดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทั้ง ๘ แห่ง ของตำบลกาหลง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชนในตำบลกาหลงรับทราบอย่างทั่วถึงก่อนการดำเนินการตามโครงการฯ
๗. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในตำบลกาหลง จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ร่วมกับ อสม. ตำบลกาหลง ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
๘. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ อสม. หมู่ที่ ๖ ไม่ได้ทำการสำรวจจำนวนและเพศของสุนัขและแมวในหมู่บ้านของตน มาส่งให้กับ อบต. และการเก็บข้อมูลของ อสม.ในหมู่อื่นๆ ยังไม่เป็นระบบ
๙. แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การจัดโครงการในครั้งต่อไป ต้องเตรียมเอกสารสำหรับการกรอกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนและเพศของ สุนัขและแมว ให้กับ อสม. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
.......................................................กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการ “ภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติด และโรคเอดส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลกาหลง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกาหลง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกาหลง ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการ"ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 (2)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>