นายวิชัย ถีระปราโมทย์
 
  ปณิธานการทำงานของ
นายก อบต.กาหลง
 
     
   
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  อาชีพในชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
     
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างส่วนราชการ
 
     
   
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
   
 
 
 
     
 
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
     
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
 
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
     
 
     
     
 

ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ได้จัดโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
การดำเนินการจัดโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในตำบลกาหลง ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ได้เสนอแผนการดำเนินโครงการฯ ให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง ทราบ ในที่ประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ อสม.ในการสำรวจจำนวนและเพศของ สุนัขและแมวทั้งหมดในตำบลกาหลง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้ และดำเนินการโครงการในครั้งต่อไป
๒. ประสานงานทางโทรศัพท์ ในการขอใช้สถานที่จัดโครงการในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. เสนอโครงการต่อปลัด อบต.กาหลง และนายก อบต. เพื่อพิจารณาอนุมัติในการจัดทำโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. ส่งหนังสือขอใช้สถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ๔ แห่ง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามกำหนดการดังนี้ คือ
   - วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาดินวัดกาหลง
   - วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณบ้าน น.ส.อารีย์ กุณวงษ์
   - วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดนาขวาง
   - วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาหน้าโบสถ์วัดแก้วมงคล
๕. ส่งหนังสือแจ้งกำหนดการ การดำเนินโครงการพร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก รพ.สต.กาหลง ประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในครั้งนี้มี อสม.และพนักงาน อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ อสม. จำนวนทั้งหมด ๒๖ คน และพนักงาน อบต. จำนวน ๖ คน
๖. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการฯ บริเวณหน้า อบต.กาหลง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงประจำรถของ อบต.กาหลง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่รถคันดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทั้ง ๘ แห่ง ของตำบลกาหลง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชนในตำบลกาหลงรับทราบอย่างทั่วถึงก่อนการดำเนินการตามโครงการฯ
๗. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในตำบลกาหลง จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ร่วมกับ อสม. ตำบลกาหลง ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
๘. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ อสม. หมู่ที่ ๖ ไม่ได้ทำการสำรวจจำนวนและเพศของสุนัขและแมวในหมู่บ้านของตน มาส่งให้กับ อบต. และการเก็บข้อมูลของ อสม.ในหมู่อื่นๆ ยังไม่เป็นระบบ
๙. แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การจัดโครงการในครั้งต่อไป ต้องเตรียมเอกสารสำหรับการกรอกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนและเพศของ สุนัขและแมว ให้กับ อสม. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
.......................................................กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกาหลง ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการ"ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 (2)
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 (1)
รายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
ทำความสะอาดถนนวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
ทำบุญตักบาตรวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>