ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566