วันที่ รายการ
19 กค 2567 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 1242 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2567 จ้างเหมาตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2567 จ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2567 จ้างเหมาตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (ตกแต่งสถานที่จัดงาน ๒ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2567 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กค 2567 จ้างประดับไฟ ณ ที่ทำการ อบต.กาหลง ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กค 2567 ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด อบต. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๐๓๔ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 จ้างประดับรถเข็นแห่เทียนฯ และจ้างการแสดงการตีกลองยาว เครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดเคาน์เตอร์ไม้ปาติเคิลเคลือบเมลามีน) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับใช้ดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิย 2567 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 1242 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิย 2567 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 จ้างโครงการขุดลอกคลองทุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2567 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และ ประตูเปิด-ปิด น้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิย 2567 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๐๓๔ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2567 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2567 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรส่งเสริมการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด อบต. (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะพร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๒๔ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมย 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมย 2567 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมย 2567 ซื้อพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง, สติ๊กเกอร์กระดาษโครงการเฉลิมพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2567 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านแหล่งน้ำในชุมชนวัดกาหลง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดโลกทางวิชาการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2567 ซื้อสายพาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้อทรายและวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำเป็นทำนบกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้อวัสดุในโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า หมายเลขพัสดุ 417-58-0005 (ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2566 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์ ตู้สาขา ภายในสำนักงาน อบต.กาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กพ 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กพ 2566 จ้างจัดทำวีดีทัศน์/วีดีโอเชิงสารคดี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2566 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2566 จ้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ จำนวน 4 ประตู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2566 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 1521 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82 - 2487 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2566 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกาหลง ตามโครงการจัดทำสื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล