ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 12
2 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 21
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สภาพแหล่งน้ำในชุมชน สำนักปลัด1 25
4 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 32
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 44
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 30
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 35
8 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 37
9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 174
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 57
11 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 54
12 ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 55
13 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565 งานสวัสดิการสังคม 53
14 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) อบต.กาหลง 16
15 ประชาสัมพันธ์ ภาษีต่างๆ ประจำปี 2565 งานพัสดุ 79
16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 73
17 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 70
18 การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงเกษตรกรนาเกลือฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 68
19 ประชาสัมพันธ์สมัครงาน True ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 92
20 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 84
21 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 96
22 เชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราแห่งชาติ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 93
23 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 102
24 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 ฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 79
25 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 87
26 ข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่ 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับบที่23) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 83
27 การสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 364
28 ประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 91
29 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 92
30 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 91

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5