ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 4
2 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 9
4 โรคไต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 9
5 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 14
7 ประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง งานสวัสดิการสังคม 17
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 29
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 7 วันข้างหน้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 35
11 ประชาสัมพันธ์จากอำเภอเมืองสมุทรสาคร เรื่องการจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 34
12 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หรือ นักเรียน ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วม ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 56
13 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 (ภ.ด.ส.3) ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง 21
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง งานสวัสดิการสังคม 32
15 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกส์ของ สำนักงาน ป..ป.ช. เรื่อง "กฎหมายป้องกันการให้สินบน และคดีกรณีศึกษา". ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 40
17 ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 47
18 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 54
19 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 29
20 ประกาศ อบต.กาหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 53
21 ประชาสัมพันธ์ประสานติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ i-industry และรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลกลา่ง (iSingleForm) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 41
22 กินหมูกระทะอย่างไร? ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หูดับและสุขภาพดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 35
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2567 งานสวัสดิการสังคม 33
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม 43
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง งานสวัสดิการสังคม 43
26 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 519
27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 39
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 44
29 4 โรคต้องระวัง!! หน้าหนาว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 54
30 มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 47

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล