ITA องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี 2567ITA องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ประจำปี 2567

 

alt

altตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  alt ข้อมูลพื้นฐาน

  alt o1 โครงสร้าง

 

alt o2 ข้อมูลผู้บริหาร

alt  o3 อำนาจหน้าที่

alt o4 ข้อมูลการติดต่อ

 

alt การประชาสัมพันธ์

alto5 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 alt o6 Q&A

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o7 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การปฏิบัติงาน

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o11 คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o13 E-service

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     Ã‚                    . http://www.kalong.go.th/site/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=148

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt นโยบาย No Gift Policy

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

           Ã‚ alt Ã‚ o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

           Ã‚ alt Ã‚ o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

            alt Ã‚ o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

                              . http://www.kalong.go.th/site/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=148

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt แผนป้องกันการทุจริต

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

   Ã‚ alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน

           Ã‚ alt Ã‚ o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

           Ã‚ alt Ã‚ o35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

alt
 

 
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล